Kurs opiekuna osób starszych

 

KURS KINEZYPROFILAKTYKI GERONTOLOGICZNEJ

Opiekuna osoby starszej

czas trwania 150 godzin dydaktycznych

Kurs przeznaczony jest dla osób opiekujących się osobami starszymi, osobami obłożnie chorymi, osobami po udarach/wylewach, po operacjach - wymagając codziennej rehabilitacji domowej. W programie kursu omówione zostaną: etiologia choroby, działania pielęgnacyjne wspomagające rehabilitację, podstawy postępowania rehabilitacyjnego w warunkach domowych, profilaktykę pierwotną i wtórną. Kursu adresowany jest w głównej mierze dla instruktorów rekreacji, masażystów, pielęgniarek, pracowników Opieki Społecznej chcących rozszerzyć swoje umiejętności zawodowe o zakres działań profilaktycznych i podstaw rehabilitacji przyłóżkowej dla osób starszych.

Założenia programowe

Przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia wszechstronnych zajęć z zakresu rekreacji ruchowej w zakresie tzw. prewencji pierwotnej czyli profilaktyki w okresie starzenia się i starości oraz przekazanie słuchaczom określonego zasobu wiadomości i umiejętności metodycznych niezbędnych do realizacji tego procesu.

Przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia codziennej opieki oraz rehabilitacji przyłóżkowej osoby starszej w chorobach i profilaktyce chorób związanych z wiekiem podeszłym. Treści kursu obejmować będą postępowanie w: 1) udarach/wylewach, 2) wieku podeszłym, 3) chorobach układu nerwowego (SM, Parkinson, MPD, 4) złamaniach na tle osteoporozy, 5) chorobach układu oddechowego na tle chorób przewlekłych, 6) chorobach zwyrodnieniowych i reumatycznych, 7) chorobach układu krążenia.

Absolwenci kursów po zdaniu egzaminów teoretycznych i praktycznych otrzymują Dyplom w języku angielskim oraz zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

PROGRAM KURSU

Temat nr 1

Składowe Kultury fizycznej i ich zadania w pracy z osobami starszymi. Charakterystyka zajęć ruchowych w ujęciu gerontologicznym, profilaktyka pierwotna i wtórna. Rola rekreacji ruchowej i ćwiczeń usprawniających w promocji zdrowego starzenia się. Socjologiczne uwarunkowania rekreacji ruchowej. Potrzeby ludzi starszych i ich postawy wobec starości i starzenia się, Socjokulturowe formy rekreacji osób starszych. Poznawanie procesów i mechanizmów przemian i przekształceń zachodzących w populacji osób starszych na tle przemian społeczno-politycznych i reform gospodarczych. Współczesne problemy demograficzne w Polsce i na świecie. Ludzie starzy w społeczeństwie, obraz starości psychologiczny (etykiety społeczne). Prognozy demograficzne i wynikające stąd konsekwencje społeczne, biologiczne i psychologiczne. Cele i zadania gerontologii jako nauki interdyscyplinarnej. Wdrażanie prozdrowotnego stylu życia – przygotowanie do starości. Psychospołeczne kwestie starzenia się społeczeństw. historyczne aspekty postrzegania starości. Typy przystosowania do starości.

Temat nr 2

Psychologiczne aspekty procesu starzenia i wynikające z tego wskazania metodyczne. Aktywność intelektualna w procesie starzenia. Procesy poznawcze, emocjonalne, motywacyjno-sprawcze. Zmiany psychospołeczne u ludzi starszych. Starość jako etap rozwoju człowieka, „transmisja” międzypokoleniowa, bilans życia, kryzysy życiowe, stosunek ludzi starszych do śmierci.

Temat nr 3

Biologiczne aspekty starzenia się ustroju ludzkiego. Zmiany inwolucyjne człowieka w poszczególnych okresach życia. Teorie starzenia się, czynniki przyspieszające proces starzenia człowieka, wiek a starość, kryteria podziału.

Temat nr 4

Wybrane zagadnienia z fizjologii wysiłku fizycznego osób starszych. Możliwości adaptacyjne organizmu w poszczególnych okresach ontogenezy. Zmiany inwolucyjne i chorobowe układów organizmu (sercowo-naczyniowego, układu oddechowego, ruchu) ludzi starszych. Krzywa natężenia wysiłku fizycznego osób starszych. Kontrola i samokontrola. Współpraca instruktora z lekarzem geriatrą. Zasady bezpieczeństwa i higieny zajęć prowadzonych z osobami starszymi. Indywidualizacja zajęć.

Temat nr 5

Muzykoterapia - cel i organizacja zajęć. Dobór form, technik i zadań w terapii zajęciowej (ergoterapii). Miejsce i funkcja dramoterapii i artterapii w rekreacji ludzi starszych.

Temat nr 6

Dobór metod, form i środków dydaktycznych w pracy z ludźmi starszymi. Znaczenie zasad dydaktyki w skuteczności realizacji celu. Opracowanie toku zajęć jako sposobu na poprawne ułożenie treści ruchowych. Opracowanie konspektów różnych form aktywności ruchowej ludzi starszych. Przeprowadzenie zajęć wg opracowanych konspektów na grupie kursu - omówienie i ocena.

Temat nr 7

Kinezyterapia ogólna. Systematyka kinezyterapii. Badanie dla potrzeb kinezyterapii.
Wskazania i przeciwwskazania do aktywności rekreacyjnej, prewencyjnej i rehabilitacyjno-leczniczej ludzi starszych. Możliwości zapobiegania poprzez ruch chorobom tzw. cywilizacyjnym. Gry rekreacyjne i zabawy ruchowe w programie aktywizacji ludzi starszych. Nowoczesne formy fitnessu.

Temat nr 8

Podstawy fizjologiczne i rehabilitacja w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Podstawy fizjologiczne i rehabilitacja w chorobach układu oddechowego. Rehabilitacja osób z uszkodzeniem urazowym i chorobowym układu nerwowego. Rehabilitacja w chorobach, dysfunkcjach i urazach narządu ruchu.

Temat nr 9

Medycyna fizykalna i mechanizmy działania czynników fizykalnych. Klimatologia i lecznictwo uzdrowiskowe. Ciepłolecznictwo, światłolecznictwo, helioterapia, wodolecznictwo, balneoterapia, wziewania.

Temat nr 10

Biomechanika i współzależność ruchu łańcucha kinematycznego. Równowaga mieśniowo-stawowa i skutki jej zaburzenia dla funkcji układu ruchu. Odwracalne, psychosomatyczne dysfunkcje układu ruchu – modelowe postępowanie odtwórcze. Indywidualny wzorzec ruchowy. Zespół nierównowagi mięśniowo-stawowej. Dysfunkcje i dolegliwości odkręgosłupowe – ujęcie holistyczne.

Temat nr 11

Państwo, jego instytucje i ich rola w opiece nad osobami starszymi. Rola samorządów terytorialnych w działaniu i planowaniu aktywności ruchowej ludzi starszych. Opieka i pomoc ludziom starym w Polsce i na świecie.

Temat nr 12

Higiena życia ludzi starszych. Podstawy pielęgniarstwa i opieki nad osobą starszą.

Temat nr 13

Formy turystyki ludzi starszych. Zasady organizacji turystyki osób starszych i czasu wolnego. Prozdrowotne i integracyjne walory turystyki. Specyfika i struktura grupy rekreacyjnej ludzi starszych.

Temat nr 14

Osobowość asystenta osoby starszej. Obserwacja i wywiad jako metody poznawania potrzeb i oczekiwań człowieka starego. Formalno-prawne aspekty prowadzenia zajęć ruchowych (dokumentacja, ustawy i rozporządzenia, organizacje KF). Opracowanie kompleksowych programów aktywizacji ludzi starszych. Zasady opracowywania i wdrażania treningu zdrowotnego „Senior".

W ramach kursu, uczestnicy oprócz przygotowania teoretycznego nabywają umiejętności masażu klasycznego, refleksoterapii stóp, masażu bańką chińską, podstaw rehabilitacji.

system weekendowy: piątek 16:00-19:45 / sobota 10:00-15:00 / niedziela 10:00-15:00
czas trwania 8 weekendów

system tygodniowy: poniedziałek - piątek 10:00-15:00
czas trwania 1,5 miesiąca


W trakcie trwania kursu istnieje możliwość dołączenia modułu wybranego języka obcego dla osób zamierzających podjąć pracę za granicą.

Korzystając  z faktu, iż O.S.Z KINETIC jest placówką szkoleniową Wojewódzkiego Urzędu pracy istnieje możliwość ubiegania się o skierowanie na szkolenie z funduszu Urzędów Pracy.

Zapisy trwają...

 

CENNIK KURSÓW I SPOSÓB WPŁAT

Newsletter

Joomla Extensions powered by Joobi

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Polityka Cookies